จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม รวมทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกำหนดแผนการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดอัตรากำลังครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คัดเลือกหนังสือแบบเรียนและประเมินคุณภาพแบบเรียนวางแนวทางปฏิบัติและจุดเน้นของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดำเนินการและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา