ผู้ปกครอง และ ครู คือส่วนสำคัญในการให้ความรู้ และ ประสบการณ์ที่ดีต่อเด็ก