สถาบันเป็นสำคัญในการให้ความรู้การศึกษา เพราะเช่นนั้นผู้ปกครองควรที่จะรู้ว่าลูกหลานของท่านชอบหรือมีความถนัดทางด้านไหน เพื่อที่จะให้ลูกขอลท่านให้เลือกที่จะเรียนรู้ให้ถูกจุด อย่างน้อยก็จะทำให้เค้าได้เติบโตไปในทางที่ถูกละควร