ประเมินผล

ดำเนินการให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนดำเนินการวัดผลการเรียนและการสอบแก้ตัว ประสานงานการคัดเลือกและการใช้ข้อสอบของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)จัดทำเอกสารวัดและประเมินผลการเรียน  รวมถึงหลักฐานการศึกษาต่างๆ

Read More

พัฒนาการเรียนการสอน

จัดระบบการนิเทศการสอนภายในติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  รวมทั้งการบูรณาการโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนพัฒนาการใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอนสนับสนุนให้ครูทำผลงานวิชาการและเผยแพร่ผลงาน  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

Read More

บริหารหลักสูตร

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม รวมทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกำหนดแผนการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดอัตรากำลังครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คัดเลือกหนังสือแบบเรียนและประเมินคุณภาพแบบเรียนวางแนวทางปฏิบัติและจุดเน้นของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดำเนินการและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

Read More