ประเภทของผู้ปกครองมีกี่แบบ อะไรบ้าง

  ในทางจิตวิทยาที่ว่าด้วยครอบครัว เด็กและเยาวชน ถือว่า ผู้ปกครอง พ่อแม่ ปู่ย่า น้าอา ที่ต้องดูแลเลี้ยงดู หรือสถาบันครอบครัว เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสูงสุด แล้วจะมีผลต่อเด็กคนนั้นไปยาวนาน ในทางจิตวิทยาพบว่า อาจส่งผลแทบทั้งชีวิตหลังจากนั้นเลยก็ว่าได้ มีงานวิจัยหลายชิ้น บ่งชี้ถึงประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูอบรมลูกหลาน และในแง่ของการศึกษา ว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้ได้คุณภาพสูงสุด งานวิจัยชิ้นสำคัญจากมหาวิทยาลัย Rochester ใน New York และจากมหาวิทยาลัย Notre Dame บ่งชี้ว่า หัวใจสำคัญคือ การสร้างความสัมพันธ์ ความอบอุ่นภายในครอบครัว ด้วยการสำรวจในลักษณะนี้

Read More

ทำไมแต่ละโรงเรียนถึงมีสมาคมผู้ปกครองและครู

ทุกโรงเรียนจำเป็นต้องมีสมาคมผู้ปกครองและครู เคยสงสัยไหมครับว่า เพื่ออะไร สมมติว่า ถ้าเรามีลูกหลานแล้วส่งไปเข้าโรงเรียน แต่วันหนึ่งพบว่าเขาโดนครูเฆี่ยนตีจนบาดเจ็บเกินเหตุ หรือโดยเพื่อนกลั่นแกล้งหนัก หรือโดนกระทำอื่นๆ เราจะร้องเรียนอย่างไรดี เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแพร่หลาย ยังไม่มีการถ่ายคลิปวีดีโอแล้วเอาไปลงสื่อได้ ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่สอดส่องสวัสดิภาพของนักเรียนและครูโดยเฉพาะ ยังเป็นการรวมกลุ่มของผู้ปกครอง เพื่อต่อรองหรือจับตาดูการทำงานของครูให้ถูกต้องเหมาะสมด้วย ดังนั้นบทบาทหน้าที่ในภาพรวม ได้แก่

Read More

การจัดอันดับด้านการศึกษาใช้อะไรเป็นเกณฑ์บ้าง

การจัดอันดับทางการศึกษา มีหลักเกณฑ์อะไร อย่างไรบ้าง นี่เป็นคำถามที่หลายคนอาจสงสัย สำหรับในวงวิชาการของโลก มีหลายสถาบันที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยหรือการศึกษาของประชาชนในแต่ละประเทศแบบภาพรวมไว้ ในที่นี้ เรามาดูกันว่า แล้วเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้มีอะไรบ้าง และที่สำคัญคือ หน่วยงานไหนกันแน่ มีมาตรฐานสากล เชื่อถือได้มากที่สุด ซึ่งอันที่จริงแล้ว ก็ยังไม่มีองค์กรไหน ทำได้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพียงแค่ว่าเป็นเกณฑ์ที่นำมาตัดสินและประเมินคุณภาพการศึกษาในบางแง่มุมเท่านั้น ในประเทศไทย การจัดอันดับระดับมหาวิทยาลัย มีเกณฑ์ใช้ประเมิน 7 ด้าน คือ

Read More

ประเมินผล

ดำเนินการให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนดำเนินการวัดผลการเรียนและการสอบแก้ตัว ประสานงานการคัดเลือกและการใช้ข้อสอบของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)จัดทำเอกสารวัดและประเมินผลการเรียน  รวมถึงหลักฐานการศึกษาต่างๆ

Read More

พัฒนาการเรียนการสอน

จัดระบบการนิเทศการสอนภายในติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  รวมทั้งการบูรณาการโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนพัฒนาการใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอนสนับสนุนให้ครูทำผลงานวิชาการและเผยแพร่ผลงาน  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

Read More

บริหารหลักสูตร

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม รวมทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกำหนดแผนการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดอัตรากำลังครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คัดเลือกหนังสือแบบเรียนและประเมินคุณภาพแบบเรียนวางแนวทางปฏิบัติและจุดเน้นของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดำเนินการและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

Read More