ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ๆ ของตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตของลูก ๆ และโรงเรียนก็

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ๆ ของตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตของลูก ๆ และโรงเรียนก็เป็นหนึ่งในความสำคัญที่ผู้ปกครองต้องการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดด้วยตนเอง ที่จะได้รับสิทธิและความเป็นเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน

ซึ่งโรงเรียนในแต่ละที่ก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันกันออกไป บางแห่งอาจให้ความสำคัญเน้นการสอนว่าด้วยความเป็นเลิศด้านวิชาการ บางแห่งอาจเน้นนโยบายว่าในเรื่องการสอนภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีความเติบโตด้านเศรษฐกิจ หรือบางแห่งอาจโดดเด่นในเรื่องของศิลปะ เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่จะเข้ามาศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนมีส่วนผลักดันที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ปกครอง

ลักษณะของโรงเรียนที่ผู้ปกครองอยากที่จะส่งลูกเข้าโรงเรียนแห่งนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลักดังต่อไปนี้

1.มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษา ที่น่าสนใจและมีความเชื่อถือได้

ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการตัดสินใจของผู้ปกครอง มีการนำเอาระบบใช้อินเตอร์ หรือสื่งสิ่งพิมพ์ทั้งแบบแผ่นพับ หรือรูปเล่ม เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ปกครองได้อย่างง่ายดายขึ้นนอกเหนือไปจาการสอบถามข้อมูลโดยตรง

2.มีแบบการประเมินผล

มีแบบการประเมินผล  อันชัดเจนซึ่งเป็นตัวระบุชี้วัดตามหลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในรูปตัวเลข แผนภูมิ ตารางหรือกราฟเส้น ที่แสดงข้อมูลที่เปิดเผยได้

3.มีการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

มีความเตรียมพร้อมในด้านบุคลากร รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่ดีเพื่อการดำเนินกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดสรรเวลาการเรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในต่อครูผู้สอนและนักเรียน

 

4.มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัย

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญ เนื่องจากในทุกวันนี้มีการสื่อสารที่รวดเร็ว โรงเรียนที่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทอันรุนแรงและไม่ปลอดภัย จึงมักเป็นที่จับตามอง .ให้ผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนแปลงไปเลือกเป้าหมายใหม่จากโรงเรียนอื่นได้อย่างรวดเร็ว

5.ระยะทางการเดินทางรหว่างบ้านกับโรงเรียน

ระยะทางมีผลที่เป็นไปได้ที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบกับการตัดสินใจของผู้ปกครอง หากการเดินทางระหว่างบ้านมีระยะทางไกล ประกอบกับหนทางขรุขระกันดาน หรือแม้แต่รถรับส่งภายในโรงเรียนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้เช่นกัน

6.อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ในแต่ละโรงเรียน หากมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา ห้องน้ำในอาคาร ห้องเรียน โรงอาหารและสถานที่ทั้งหมดที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน ก็เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดประกอบการตัดสินใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้

เนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลการเปรียบเทียบโรงเรียนต่าง ๆ ได้ตรงตามจุดประสงค์ เพื่อช่วยนักเรียนและผู้ปกครองได้เลือกโรงเรียนที่ดีเพื่อลูก ๆของตัวเอง