เปิดประวัติอาชีพครู และอนาคตของอาชีพแม่พิมพ์ของชาติ

ความรู้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่ผู้สอนก็มีความสำคัญไม่แพ้กันอาชีพครู เป็นอาชีพที่มีความน่าเคารพนับถือ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ และให้ความรู้แก่ทั้งเยาว์ชน และนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตโลกยังจำเป็นต้องมีครูเป็นผู้ถ่ายถอดความรู้สืบต่อไป ถึงแม้ว่าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัว อาจมีการเรียนผ่านออนไลน์ บางคนอาจคิดว่ามันจะต้องมีหุ่นยนต์มาเป็นครูสอนในอนาคตอันใกล้ แน่นอนว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่มีความฉลาดแต่ก็ไม่เหมาะกับการนำมาใช้งานได้ทุกอย่าง ดังนั้นมันจึงมีข้อจำกัดในการนำมาใช้ซึ่งก็ไม่ใช่เร็ว ๆ ในอีก 30 – 40 ปีนี้อย่างแน่นอน

ประเทศไทยนั้นเริ่มมีเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปได้มีการศึกษาตั้งแต่ช่วยยุคสมัยโบราณปี พ.ศ.1781 เป้นต้นมา จนกระทั่งผ่านกรุงสุโขทัย – กรุงศรีอยุธยา – กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนได้มีการปฏิรูปการศึกษาไทยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2412 ซึ่งในสมัยนี้จะมีการศึกษาภายในบ้าน และในวัดเป็นส่วนใหญ่ และการศึกษาระดับสูงมักจะอยู่ในแถบวังซึ่งเป็นที่ ๆ มีนักปราชญ์มากมายผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ รวมตัวกันเพื่อใช้ความรู้มาปรับใช้ในบ้านเมือง ผู้คนในสมัยนี้มักนิยมส่งลูกหลานไปบวชเรียนเพื่อขัดเกลาจิตใจโดยมีพระอาจารย์เป็นครูผู้สอนในสมัยช่วงเวลานั้น

จนกระทั่งเวลาผ่านไปความรู้ส่วนใหญ่ที่เล่าเรียนกับจะเป็นการเรียนวิชาทหาร เพื่อการฝึกใช้อาวุธ มวย กระบอง และตำราสงครามพิชัยยุทธ์เพื่อใช้ในการรบ ต่อมาในปี พ.ศ.2414 มีการสร้างโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กขึ้นในวัง โดยได้มีผู้มีความรู้ต่าง ๆ ในศาสตร์หลายแขนงได้มาทำหน้าที่เป็น “ครู” ภายในโรงเรียน ต่อมาโรงเรียนมหาดเล็กได้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เป็น “โรงเรียนสวนกุหลาบ” โดยเน้นในการเรียนการสอนภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2427 ได้มีการสร้างโรงเรียนสำหรับราษฎร์ขึ้นตามวัด โดยมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครูสอนวิชาด้วยตนเอง โดยโรงเรียนที่สร้างขึ้นได้แก่ โรงเรียนเบญจมบพิตร

ส่วนโรงเรียนเอกชนแห่งแรงของประเทศไทยถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2395 ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถือเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ในอดีตเป็นโรงเรียนที่สร้างบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งนักแสดง นักร้อง นักการเมือง ต่อมาได้สร้างเครือจุตรมิตรที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพคริสเตียนกับโรงเรียนอื่น ๆ อย่างโรงเรียนสวนกุหลาบเป็นต้น นอกจากนี้ภายในโรงเรียนยังมีบุคลากรครูที่มากวิชาการคอยถ่ายถอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะนักเรียนเมื่อจบออกไปแล้วก็ได้ไปมีโอกาสทำงานเป็นครูสอนในโรงเรียนต่าง ๆ เพราะถือว่าเป็นโรงเรียนรุ่นแรก ๆ ของไทยที่ผลิตผู้มีความรู้ในช่วงสมัยต้น ๆ