หลักการสอนคนที่ดีที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

‘การเป็นคนดี’ คือ การใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุข มีความสันติ ไม่ทำให้ผู้อื่น หรือสังคมเดือดร้อน ประเทศชาติที่ดี จะเกิดขึ้นได้ ด้วยการมีพลเมืองเป็นคนดี มีจิตสำนึกอำนาจแห่งเหตุผล

หากแต่การจะสอนให้คนเป็นคนดี มีเหตุผลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ วิธีการสอนคนให้เป็นเป็นคนดีมีเหตุผล ต้องสอนกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ลากยาวต่อเนื่องกันไปจนถึงตอนเป็นผู้ใหญ่ทั้งในและนอกโรงเรียน สำหรับวิธีการสอนนั้นต้องแนบเนียน และสอนด้วยการทำตัวอย่างจริงให้ดู เพราะฉะนั้น ‘ผู้เป็นครูบาอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ สั่งสอนให้เป็นคนดี’ ได้ดังนี้…

หลักการสอนศิษย์ให้เป็นคนดีที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีดังนี้…

  • ฝึกฝนให้เป็นคนดี ด้วยการขัดเกลาจิตวิญญาณ ให้รู้จักคิดพิจารณา จนมีปัญญาอยู่เหนือสัญชาติญาณดิบของสัตว์ป่า
  • สอนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง คือ ทำให้เกิดความเข้าใจว่ามนุษย์ ‘เป็นสัตว์สังคม’ ซึ่งในคนๆหนึ่งต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ มีความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า การสำนึกบุญคุณคน ต้องสอนให้เขารู้ว่า ‘มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่มีบุญคุณต่อกันทั้งสิ้น ไม่ก็ทางใดก็ทางหนึ่ง’ อย่าหยิ่งจนไม่เห็นหัวผู้อื่น
  • สอนศิลปวิทยาให้อย่างหมดเปลือก คือ การเรียน-การสอน , ให้มีความรู้ , พร้อมฝึกฝนการทำงานและสร้างอาชีพให้แก่ตัวเองต่อไปในอนาคต เพื่อให้ลูกศิษย์มีความสามารถ ในการทำงานเพื่อหาเลี้ยงตนเอง และครอบครัว ให้มีความสุขความเจริญสืบไป ตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างดี ซึ่งนั่นก็คือการเรียนรู้ทักษะชีวิตนั่นเอง
  • สร้างความยกย่องในหมู่เพื่อน คือ การเรียนรู้แบบกลุ่มการเรียน เป็นการเรียนรู้แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนฝูง ให้เพื่อนช่วยเพื่อน โดยการเรียนแบบนี้ จะทำให้ นักเรียนแต่ละคน ได้เรียนรู้ถึงความจริงว่า ในแต่ละคนล้วนมีจุดเด่นแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเรียนรู้จุดเด่นของผู้อื่น เขาจะยอมรับนับถือความดีของคน เมื่อถึงโอกาสในการงาน เขาก็จะสามารถพึงพาอาศัยผู้อื่นที่มีความสามารถที่ตนไม่มีได้
  • สร้างเครื่องคุ้มกันภัย สอนให้ลูกศิษย์นำไปปฏิบัติได้จริง นำวิชาไปเลี้ยงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเครื่องคุ้มภัยดีที่สุด คือ ‘ความสำนึกรู้คุณคน’ คนที่ไม่ลืมพระคุณของผู้มีพระคุณ ทำอะไรก็ดี มีความสุข

เนื้อหาที่กล่าวมานี้จึงกลายมาเป็นข้อสรุป ที่ครูสอนคนให้มีปัญญา ซึ่งคนมีปัญญา ก็คือ คนที่ , คิดเป็น , ทำเป็น รวมทั้งแก้ปัญหาได้เมื่อพบปัญหาในชีวิต หรือการทำงาน