ดำเนินการให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนดำเนินการวัดผลการเรียนและการสอบแก้ตัว
ประสานงานการคัดเลือกและการใช้ข้อสอบของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)จัดทำเอกสารวัดและประเมินผลการเรียน  รวมถึงหลักฐานการศึกษาต่างๆ