วิทยาลัยกำหนดการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารออกเป็น ๕ กลุ่ม โดยรองผู้อำนวยการเป็นหัวหน้า กลุ่ม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการมีบทบาทหน้าที่พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวางแผนกากับติดตามการนำหลักสูตร ไปใช้และการประเมินหลักสูตร พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนตลอดจนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ