จัดระบบการนิเทศการสอนภายในติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  รวมทั้งการบูรณาการโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนพัฒนาการใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอนสนับสนุนให้ครูทำผลงานวิชาการและเผยแพร่ผลงาน  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ