ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายปัญญา

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เป็นแหล่งอบรมและประสาทความร็ให้แก่กุลธิดาชาวสยามมาตั้งแต่ครั้ง พ.ศ.2455 หลังจากที่ท่านพลเรือโทพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ทรงสิ้นพระชนม์ไปแล้ว 1 ปี    ทางลูกหลานและทายาททั้งหมดได้พร้อมใจกันเต็มใจที่จะยกตำหนักซึ่งเป็นที่พักเดิมของพระองค์ท่าน รวมกับส่วนของที่ดินบริเวณใกล้เคียงโดยรอบมอบให้แก่รัฐบาล จุดประสงค์ก็เพื่อจัดเป็นสถานศึกษาสำหรับกุลสตรี ในสมัยนั้นรัฐบาลได้มีการจัดตั้งโรงเรียนชายล้วนขึ้นมากมาย   แต่โรงเรียนสำหรับเด็กหญิงนั้นยังมีน้อยอยู่  จึงอยากให้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสำหรับฝึกฝนกุลสตรีให้เติบโตขึ้นทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป

 

เนื่องจากครั้งที่ยังทรงพระชนม์ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ทรงมีพระทัยใส่และต้องการจะส่งเสริมการศึกษาให้เด็กหญิงชาวไทยเราอยู่แล้ว สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร ซึ่งเป็นพระนัดดาจึงได้นำความนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงทราบก็ได้ทรงอนุโมทนบุญาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนสายปัญญา แต่นั้นมา

 

             ในส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูเรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือเรียกโดยอักษรย่อว่า “ ส.ป.ค.ส. ”เกอดจากการรวมตัวกันของเหล่าผู้ปกครองที่มีธิดาเรียนอยู่ในโรงเรียนสายปัญญาแห่งนี้ ร่วมกันกับคุณครู คณาจารย์ทั้งปัจจุบันและอาวุโสได้จัดตั้งสมาคมนี้ไว้ เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและนักเรียน โดย ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดดังนี้

  1.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู ให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและสวัสดิการของโรงเรียนสายปัญญาฯ
  2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสายปัญญาฯ รวมทั้งการให้การแนะแนวการศึกษา และอาชีพในอนาคต
  3.  ดำเนินการต่างๆ ร่วมกับโรงเรียนสายปัญญาฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้วยการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อความเจริญมั่นคงของโรงเรียน
  4. ร่วมมือกันรัฐบาลองค์กร  สมาคม บุคคลหรือคณะบุคคล  ที่จะส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความประพฤติดี มีมีพลานามัยสมบูรณ์  เพื่อที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ
  5. ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีความเจริญทางด้านการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญาฯ และส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้ตลอดจนได้รับสวัสดิการที่ดี

 

ในส่วนของที่อยู่ในการติดต่อสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก็คือโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์  1598 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-221-0196     02-221-0824   02-623-3402    02-623-2249