ผู้ปกครอง

หากมีใครเคยสังเกต เราจะเห็นว่าในโรงเรียน นอกจากการเรียนและการสอนแล้ว ยังมีหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวข้องอยู่ด้วย ซึ่งต่างก็มีความสำคัญในหน้าที่ของตอน เพื่อที่จะให้โรงเรียนสามารถที่จะดำเนินการเรียนการสอนต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ก็จะเป็นการดูแลของฝ่ายการเงิน ด้านกฎข้อบังคับต่างๆ ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ด้านความสะอาด ดูแลแวดล้อมในโรงเรียน ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายนักการโรงเรียน และจะมีอีกฝ่ายที่หลายคนจะได้ยินบ่อยมาก นั่นก็คือ ฝ่ายสมาคมครูผู้ปกครอง

สมาคมครูผู้ปกครอง หรือ Parent Teacher Association เป็นสมาคมที่ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงรวมถึงได้แลกเปลี่ยน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวนักเรียนตลอดจนสถานศึกษา สมาคมครูผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงผู้ปกครองให้มามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานของตนเอง ซึ่งบางครั้งในกระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียน จะคอยให้โรงเรียนนั้นสอน หรือให้ความรู้อย่างเดียวคงไม่พอ พ่อแม่บางคนไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ กลับมองว่าส่งลูกมาเรียน เพื่อที่จะให้โรงเรียนดูแลอย่างเดียว แต่ทราบหรือไม่ว่า การเรียนนี้ไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของวิชาการอย่างเดียว ดังนั้นในกระบวนการบางอย่างที่จะทำให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โรงเรียนตั้งเป้าไว้ อาจจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วย จึงต้องมีสมาคมนี้ขึ้นมาในหลายๆ โรงเรียน เพื่อที่ว่าตัวผู้ปกครองจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาลูกหลานของท่านด้วย

เชื่อว่าทุกโรงเรียนจะมีการจัดประชุมผู้ปกครองขึ้นในทุกๆ ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงแนวทาง นโยบายต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบรายละเอียดต่างๆ บางครั้งในแต่ละห้องเรียนก็จะมีการตั้งสมาคมผู้ปกครองเป็นห้องๆ ของตัวเองอีกที ประโยชน์ของการทำแบบนี้คือ ตัวผู้ปกครองเองจะสามารถที่จะปรึกษาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับลูกได้ โดยสมาชิกก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอง จุดประสงค์คือเพื่อประโยชน์ของตัวลูกท่านเอง มีส่วนช่วยในการสอดส่องดูแลลูกหลานให้อยู่ในกรอบ กฎระเบียบของโรงเรียนเป็นต้น

ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ จะมีสมาคมครูผู้ปกครองที่คอยให้การช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาสำหรับเด็กด้วย ซึ่งบางครั้งโรงเรียนเออาจจะไม่มีเงินมากพอในการสนับสนุนเด็กๆ ที่ขาดโอกาสทางด้านการเงิน สมาคมผู้ปกครองก็จะเข้ามาดูแลในด้านนี้ โดยจะมีการรวบรวมเงินจากสมาชิกในสมาคม เพื่อที่จะเอาเงินไว้เป็นกองกลางในการเอาไปเป็นทุนการศึกษา สนับสนุนเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ หรือให้เป็นรางวัลในโอกาสดีๆ ต่างๆ เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เด็ก หรือแม้เอาเงินนั้นมอบให้โรงเรียนเพื่อไปสร้างประโยชน์ต่อไป โดยผลที่ได้โดยรวมก็จะมาอยู่ที่ตัวของนักเรียนเอง ดังนั้นสมาคมครูผู้ปกครองนอกจากจะเป็นสมาคม ที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองแล้ว ยังมีส่วนช่วยเด็กๆ ในเรื่องของทุนการศึกษาต่างๆ อีกด้วย
http://www.thairath.co.th/content/580678